กลุ่มประกันสุขภาพ (2559)
Health Insurance Group
เข้าสู่ระบบ
เมนูหลัก 
Skip Navigation Links
ปฏิทินกิจกรรม 
<กันยายน 2559>
(Hidden) เมนูสำหรับผู้ดูแลระบบ 
ลิงค์ที่น่าสนใจ 
ค้นหา
Free Counter
Free Counter
(Hidden) Untitled 
ข่าวประชาสัมพันธ์ 
ประจำเดือน กันยายน 2559
23 ก.ย. 59   การจำแนกรายการเวชภัณฑ์มิใช่ยา <Download>
22 ก.ย 59   ข้อมูลแผนประมาณการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานไตรมาส 3/2559 <Download>
22 ก.ย. 59    แจ้งหน่วยบริการ ขณะนี้ระบบการทำงานของ  planfin.cfo.in.th  ยังไม่สมบูรณ์    กำลังดำเนินการแก้ไขให้เรียบร้อย     
21 กันยายน 2559   กรอบเวลาในการจัดทำ Planfin 60 <<Download>>
15 ก.ย. 59    ไฟล์นำเสนอในที่ประชุม วันที่ 14 ก.ย. 2559  ณ โรงแรม  มิราเคิล แกรนด์    <<DownloaD>>  <<Download>>
8 กันยายน 2559   ด่วนที่สุด ตามหนังสือที่ สธ 0209/ว1946 ลงวันที่ 7 กันยายน เรื่อง การจัดทำแผนทางการเงิน (Planfin) หน่วยบริการ ปีงบประมาณ 2560 <<Download>>คู่มือการจัดทำแผนทางการเงิน(Planfin)<<Download>>Worksheet Planfin ปี 60<<Download>>
5 กันยายน 2559  เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่องที่ดิน การรับบริจาค การขายสินทรัพย์   <<Download>>
5 กันยายน 2559  ด่วนที่สุด เรื่อง เชิญประชุมปฏิบัติการเรื่องนโยบายและหลักเกณฑ์การจัดทำแผนทางการเงิน (Planfin) และเกณฑ์ประเมินประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลัง (FAI) สำหรับหน่วยบริการ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2560 <<Download>> โครงการฯ <<Download>> ผู้แทน CFO ระดับจังหวัดละ 1 ท่าน <<Download>> กำหนดการ <<Download>>
แบบยืนยันการเข้าประชุม(Planfin) <<Download>>
            แบบฟอร์มการจองห้องพัก              <<Download>>
ประจำเดือน สิงหาคม 2559
31 สิงหาคม 2559 (ร่าง) ผังบัญชีภาคสุขภาพ 2560 <<Download>>
29 สิงหาคม 2559   ขอให้หน่วยบริการทุกแห่ง ตรวจสอบข้อมูลจำแนกกลุ่ม (20 กลุ่ม)  เพื่อจัดทำค่ากลาง ประกอบการจัดทำ Planfin60 หากตรวจสอบพบว่า การจัดกลุ่มไม่ถูกต้อง ขอให้แจ้งแก้ไขมาที่กลุ่มประกันสุขภาพ ภายในวันที่ 5 กันยายน 2559 <<Download>> <<Download>>   Email-higmoph@gmail.com

25 สิงหาคม  2559    ด่วนที่สุด!! ตามหนังสือที่ สธ 0209.02/ว1839 ลงวันที่ 25 สิงหาคม  เรื่อง แนวทางการจัดหนี้สินของหน่วยบริการภายในเขตสุขภาพและจังหวัด <<Dowload>> สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารแนบ1  เอกสารแนบ2  เอกสารแนบ3
18 สิงหาคม  2559   Quick Method ไตรมาส 3 ปี 2559 <<Dowload>> การคำนวณ  <<Download>>
11 สิงหาคม  2559  เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชี สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2559  <<Download>>  โครงการพัฒนาระบบบัญชีฯ <<Download>> กำหนดการอบรม  <<Download>>
แบบตอบรับ <<Download>> ส่งภายในวันที่ 22 สิงหาคม 2559  รายชื่อผู้ประสานงานเขต <<Download>>  Agenda <<Download>>
รุ่นที่ 1  เขต 4,5,6,7     <<Download>>     แบบสำรองห้องพัก
รุ่นที่ 2  เขต 8,9,10,11  <<Download>>    แบบสำรองห้องพัก
รุ่นที่ 3  เขต 1,2,3,12   <<Download>>     แบบสำรองห้องพัก
8 สิงหาคม 2559  ผลการประเมินวิกฤตระดับ 7 ไตรมาส 3 ปี 2559  <<Download>>
ประจำเดือน กรกฏาคม 2559
27 กรกฏาคม 2559 กลุ่มประกันสุขภาพจะดำเนินการประมวลผลข้อมูล FAI ไตรมาส 3(เมษายน - มิถุนายน 2559 ) วันที่ 1 สิงหาคม 2559  จึงขอให้ สสจ.ทุกจังหวัด ดำเนินการตรวจและส่งผลประเมินฯหน่วยบริการให้ครบทุกแห่ง
26 กรกฏาคม 2559 กลุ่มประกันสุขภาพจะดำเนินการประมวลผลข้อมูลงบทดลองไตรมาส 3(เมษายน - มิถุนายน 2559 ) วันที่ 1 สิงหาคม 2559 รายละเอียดตามหนังสือเรื่อง กำหนดการส่งข้อมูลการเงินของหน่วยบริการ ประจำปีงบประมาณ 2559 <Download>
15 กรกฎาคม 2559  ขอความร่วมมือ สสจ.กรอกแบบสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งทางการเงินและบัญชี <<Download>> ขอให้กรอกข้อมูลตามความเป็นจริง และส่งกลับมาที่กลุ่มประกันสุขภาพภายในวันที่ 22 กรกฎาคม 2559  หากมีข้อสงสัย สอบถามที่ กลุ่มประกันสุขภาพ 02-5901797  , 089-7793168
7 กรกฏาคม 2559  4 แนวทาง และ 10 เครื่องมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการเงินการคลัง <<Dowload>>
7 กรกฏาคม 2559   แจ้ง นพ.สสจ. ส่งผลประเมิน FAI ไตรมาส 3/2559 ภายในวันที่ 30 กรกฏาคม  2559   ตามหนังสือที่ สธ 0209.02/ว37 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 <<Download>>         จึงขอให้ สสจ.ทุกจังหวัด ดำเนินการตรวจและส่งผลประเมินฯหน่วยบริการให้ครบทุกแห่ง

ประจำเดือน มิถุนายน 2559
8 มิ.ย.             ขอความร่วมมือ "ผู้เข้าอบรมหลักสูตรการสร้างวินัยทางงบประมาณและการวางระบบการควบคุมภายในเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ"   โดย สตง.   ขอให้เข้ารับการอบรมให้ครบตามกำหนดการ โดยเฉพาะในวันสุดท้ายให้เลิกตามกำหนด  เวลา 16.00 น.   ขอความร่วมมืออย่ากลับก่อนเวลา 
6 มิถุนายน 2559  แผนการตรวจประเมินหน่วยบริการเพื่อสร้างประสิทธิภาพการบริหาร ประจำปี 2559<<Download>> 
3 มิถุนายน 2559       คู่มือบัญชีฉบับปรับปรุง 2559 (รวบรวมที่ปรับแก้ปี 2558 และ 2559) <<Download>>

ประจำเดือน พฤษภาคม 2559
30 พฤษภาคม  2559  แนวทางการบันทึกบัญชีการรับโอนเงินจาก สปสช.วันที่ 13 พ.ค. 2559 <<Download>>
27 พฤษภาคม 2559  หนังสือเชิญเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการสร้างวินัยทางงบประมาณและการวางระบบควบคุมภายในเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพปี 2559 <<Download>> โครงการ <<Download>>  กำหนดการ <Download> รายชื่อผู้เข้าอบรม Update รุ่น 1  รุ่น 2  รุ่น 3
26 พฤษภาคม 2559   ตามหนังสือ ที่ สธ 0209.02/ว933 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 เรื่อง ส่งคำสั่งแต่งตั้งนักบริหารการเงินการคลัง(CFO)และผู้ตรวจสอบบัญชี(Auditor)ระดับเขตสุขภาพ <<Download>>สิ่งที่ส่งมาด้วย <<Download>> รายชื่อ CFO และ Auditor ระดับเขตสุขภาพ<<Download>>
24 พฤษภาคม 2559   ผลการประเมินต้นทุนหน่วยบริการ แบบ Quick Method ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2559 แบบไฟล์ excel <Download>
19 พฤษภาคม 2559   ชุดที่ 4 แบบประเมินระบบควบคุมภายในและธรรมาภิบาลดาวห์โหลดได้ที่ <<แบบประเมินธรรมาภิบาล>>
18 พฤษภาคม 2559   กลุ่มประกันสุขภาพจะดึงข้อมูล Planfin เพื่อมาประมวลผล ภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2559  นี้ค่ะ
18 พฤษภาคม 2559 หนังสือเวียนที่ สธ 0209.02/ว 928 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 เรื่อง ขอให้ดำเนินการตรวจสอบรายงานทางการเงินของหน่วยบริการทุกแห่ง <<Download>>  สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 <<Download>> สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 <<Download>>
18 พฤษภาคม 2559  เอกสารประกอบการบรรยายเรื่องการตรวจสอบบัญชีปี 2559 <<Download>>
18 พฤษภาคม  2559 ไฟล์ NBS Finanalysr นพ.บัญชา ค้าของ <<Download>>
16 พฤษภาคม 2559 เอกสารการประชุมวันตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจประเมินประสิทธิภาพการบริหารจัดการการเงินการคลังหน่วยบริการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2559 <<Download>>  แบบฟอร์มชุดประเมิน <Download>  เอกสารประกอบการบรรยาย นพ.ชุมพล นุชผ่อง <Download>
12 พฤษภาคม  2559  โปรแกรม Costprojcet <<Download>> Data <<Download>>
12 พฤษภาคม 2559  เรื่อง รายงานตรวจประเมินคุณภาพงบการเงินของหน่วยบริการเบื้องต้น <<Dowload>>
12 พฤษภาคม 2559  กลุ่มระดับบริการปี 2559 <<Dowload>>
10 พฤษภาคม 2559  เรียน ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 1-12  เรื่อง แนวทางการดำเนินการปรับประสิทธิภาพการบริหารจัดการการเงินการคลังหน่วยบริหารในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และแนวทางการดำเนินงานการบริหารการเงินการคลังในพื้นที่  ตามหนังสือที่ สธ 0209.02/ว925 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 <<Download>>อ้างถึงเอกสาร1 <<Download>> อ้างถึงเอกสาร2 <<Download>>
10 พฤษภาคม 2559  เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด เรื่อง แนวทางการดำเนินงานการบริหารการเงินการคลังในพื้นที่ ปีงบประมาณ 2559  ตามหนังสือที่ สธ 0209.02/ว926  ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 <<Download>>  สิ่งที่ส่งมาด้วย<<Download>>
4 พฤษภาคม 2559  ผลการประเมินต้นทุนหน่วยบริการ แบบ Quick Method ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2559 <<Download>> การคำนวณต้นทุนหน่วยบริการ แบบ Quick Method <<Download>>
4 พฤษภาคม 2559  ตารางวิกฤติระดับ 7 ไตรมาส 2/2559 <<Dowload>>
4 พฤษภาคม 2559   เรื่อง เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวนประเมินประสิทธิภาพการบริหารจัดการการเงินการคลังหน่วยบริการ ประจำปี 2559 <<Download>> โครงการประชุม <<Download>> กำหนดการประชุม <<Download>> แบบฟอร์มสำรองห้องพัก <<Download>>
3 พฤษภาคม 2559  แนวทางการบันทึกบัญชีการรับโอนเงิน Prepaid OP,IP,PP ปี 2559 จาก สปสช.<<Download>>

ประจำเดือน เมษายน 2559
เวปสำหรับการปรับแผนทางการเงินปี 2559 สามาถดำเนินการได้แล้ว  http://planfin.cfo.in.th/login.php  แนวทางการปรับแผนทางการเงินปี 2559  <Download>         สำหรับหน่วยงานที่ติดปัญหาในการส่งให้ดาวโหลดไฟล์ตัวอย่างใหม่      <<Download>>
18 เมษายน 2559 กลุ่มประกันสุขภาพจะดำเนินการประมวลผลข้อมูลงบทดลองไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม 2559 ) วันที่ 1 พฤษภาคม 2559 รายละเอียดตามหนังสือเรื่อง กำหนดการส่งข้อมูลการเงินของหน่วยบริการ ประจำปีงบประมาณ 2559 <Download>
  11 เมษายน  2559  ตามหนังสือ ที่ สธ 0209.02/ว750 ลงวันที่ 11 เมษายน เรื่อง การปรับแผนทางการเงิน (Planfin) ปีงบประมาณ 2559 สำหรับหน่วยบริการ  <<Download>>
  11 เมษายน  2559  เอกสารการประชุมวันที่ 8 เมษายน 2559 <<Download>>เอกสารนำเสนอ<<Download>>
  5 เมษายน  2559 เรื่อง ขอเชิญประชุมโครงการประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพการบริหารจัดการการเงินการคลังหน่วยบริการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2559 <<Download>>โครงการประชุมฯ<<Download>>
  1 เมษายน 2559  แจ้ง นพ.สสจ. ส่งผลประเมิน FAI ไตรมาส 2/2559 ภายในวันที่ 30 เมษายน  2559  จึงขอให้ สสจ.ทุกจังหวัด ดำเนินการตรวจและส่งผลประเมินฯหน่วยบริการให้ครบทุกแห่ง

ประจำเดือน มีนาคม 2559
22 มีนาคม 2559 หนังสือที่ สธ 0209.02/ว214 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2558 เรื่อง กำหนดการส่งข้อมูลการเงินของหน่วยบริการ ประจำปีงบประมาณ 2559 <Download>
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559
26 กุมภาพันธ์  2559   ผลการประเมินต้นทุนหน่วยบริการ แบบ Quick Method ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2559 <<Download>> การคำนวณต้นทุนหน่วยบริการ แบบ Quick Method <<Download>>
26 กุมภาพันธ์  2559   ข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานปี 2558 กับ แผนประมาณการรายได้และค่าใช้จ่ายปี 2559  <<Dowload>>
25 กุมภาพันธ์  2559  เอกสารประกอบการฝึกอบรมโครงการประเมินข้อเท็จจริงของปัญหาสถานะทางการเงิน ระหว่างวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2559 <<Dowload>>
19 กุมภาพันธ์ 2559  ด่วนที่สุด ! เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมอบรมพื้นฐานในการพิจารณาปัญหาสถานะทางการเงิน และเทคนิคการจัดทำต้นทุน Unit Cost โดยเชิญผู้บริหารการเงินการคลังระดับเขต (CFO)และตัวแทนเขตบริการสุขภาพเขตละ 7 ท่าน ฉบับ1<<Dowload>> ฉบับ2<<Dowload>>โครงการอบรมพื้นฐานในการพิจารณาปัญหาสถานะทางการเงิน<<Dowload>> กำหนดการอบรม <<Dowload>>สำรองห้องพักติดต่อคุณเสกสรร โทร 086-303-9971 , 084-877-7481
17 กุมภาพันธ์  2559   รายงานการตรวจสอบงบทดลองไตรมาส 1 ปี 2559 <Dowload>>
1ึ7 กุมภาพันธ์ 2559  ข้อมูลแผนทางการเงินที่หน่วยบริการดำเนินการส่งผ่านระบบ planfin <Download>  ข้อมูลการวิเคราะห์คาดการณ์เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2559 จากแผนทางการเงินปี 2559 <Download>
11 กุมภาพันธ์ 2559   ตารางวิกฤติระดับ 7 ไตรมาส1/2559 <<Dowload>>
4  กุมภาพันธ์  2559 การจำแนกต้นทุนหน่วยบริการแบบ Modify Full Cost ปี 2558 <Download>
4  กุมภาพันธ์ 2559  ขอให้หน่วยบริการทุกแห่งดำเนินงานตรวจสอบบัญชีลูกหนี้และดำเนินการตัดจำหน่ายหนี้สูญ <<Download>> อ้างถึงเอกสาร1 <<Download>>อ้างถึงเอกสาร2 <<Dowload>>
4  กุมภาพันธ์ 2559   ด่วน  กลุ่มประกันสุขภาพจะดำเนินการดึงข้อมูลผลการประเมิน FAI ไตรมาส 1/2559 นวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 จึงขอให้ สสจ.ทุกจังหวัด ดำเนินการตรวจและส่งผลการประเมินฯหน่วยบริการให้ครบทุกแห่ง
1 กุมภาพันธ์  2559  ด่วนที่สุด  เรื่อง ขอรายชื่อผู้ตรวจสอบบัญชี(Auditor) และผู้บริหารการเงินการคลัง(CFO)<<Download>> แบบฟอร์มรายชื่อAUDITOR และ CFO <<Download>>
1 กุมภาพันธ์  2559   ด่วนที่สุด แจ้ง นพ.สสจ.เรื่องการส่งผลการประเมินประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลัง FAI 2559  ตามหนังสือที่ สธ 0209.02/ว37 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 <<Download>> เกณฑ์ประเมินประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลังปี 2559 <<Download>>

ประจำเดือน มกราคม 2559

 25 มกราคม 2559  ข้อมูลการติดตามค่าใช้จ่าย Planfin ยังอยู่ระหว่างการปรับปรุงโปรแกรม ถ้าใช้ได้แล้วจะแจ้งให้ทราบ
 15 มกราคม 2559  เอกสารประกอบการบรรยาย ประชุมแนวทางการประเมินประสิทธิภาพการบริการการเงินการคลัง FAI <Download>

  12 มกราคม 2559  ตามหนังสือที่ สธ 0209.02/ว53 ลงวันที่ 11 มกราคม 2559 เรื่อง ขอให้ตรวจสอบแผนทางการเงิน (Planfin) และงบทดลองของหน่วยบริการ ปีงบประมาณ 2559 <<Download>>
  4 มกราคม 2559 ขณะนี้สามารถดาวน์โหลดข้อมูลตรวจสอบงบทดลองเบื้องต้นได้แล้ว

ประจำเดือน ธันวาคม 2558
  30 ธันวาคม 2558   เรื่อง ขอเชิญประชุมแนวทางการประเมินประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลัง FAI ระดับเขตและจังหวัด ปี 2559 <<Download>> โครงการประชุม<<Download>>
กำหนดการประชุม<<Download>>แบบตอบรับการประชุม <<Dowload>>

  แจ้งหน่วยงาน   ขณะนี้  หน้าเว็บที่ส่งข้อมูล  planfin59  สามารถส่งข้อมูลได้ตามปกติแล้ว     ไปที่นี่  >>>>
  24 ธันวาคม 2558  แบบฟอร์มสำหรับการส่งแผนประมาณการายได้ควบคุมค่าใช้จ่ายปี 2559 (Planfin) <<Download>>
  24 ธันวาคม  2558  แผนประมาณการรายได้-ค่าใช้จ่าย Planfin ปี59 ปรับปรุงให้ใหม่แล้วค่ะ <<Download>> แบบตรวจสอบ Planfin ปี59 <<Download>> 
  18  ธันวาคม  2588   งบทดลองประจำเดือนตุลาคมกับพฤศจิกายน 2558 ของแม่ข่ายให้ส่งภายใน 20 ธันวาคม 2558  ลูกข่ายให้ส่งภายใน 25 ธันวาคม 2558
  17 ธันวาคม 2558 กำหนดการส่งแผนทางการเงิน (Planfin) หน่วยบริการ ปีงบประมาณ 2559 <<Dowload>>    
                 หมายเหตุ  ข้อมูล กปภ กำลังดำเนินการแก้ไขให้เป็นข้อมูลจริงปี 2558  แล้วเสร็จจะแจ้งให้ทราบต่อไป
 15 ธันวาคม 2558 คู่มือบัญชีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล <<Dowload>>
 11 ธันวาคม 2558  ผลการประเมินต้นทุนหน่วยบริการ แบบ Quick Method ไตรมาส 4/2558  <<Download>> การคำนวณต้นทุนหน่วยบริการ แบบ Quick Method ไตรมาส 4/2558 << Download>>
 9 ธันวาคม 2558   หนังสือที่ สธ 0209.02/ว296 เรื่อง กรอบวิธีการบันทึกบัญชีเกณฑ์คงค้าง หน่วยบริการสำนักงานปลัดฯ <<Download>> กรอบการบันทึกบัญชี(เพิ่มเติม)ปี2559 <<Download>>       
 4 ธันวาคม 2558   ตารางคำนวณวิกฤติ 7 ระดับ ไตรมาส 4 /2558 <<Download>>
  1 ธันวาคม 2558  โปรแกรม GL รพ.สต.<<Download>> พร้อมวิธีการ update GL <<Download>> หมายเหตุ ผู้ใช้ต้องใช้ Microsoft access version 2003 2007 2010 เท่านั้น
   19 พฤศจิกายน 2558  งบทดลองประจำเดือนตุลาคมกับพฤศจิกายน 2558 ให้ส่งภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2558 
ข้อมูลน่าสนใจ 
ภาพกิจกรรม 


 

กลุ่มประกันสุขภาพ
88/20 ถนนติวานนท์  นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0 2590 1575  ,0 2590 2416 โทรสาร 0 2590 1567

E-mail :  higmoph@gmail.com
 
free statistics